Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd

na výstavách v ČR

 

Vydání těchto pokynů je zdůvodněno :
1. FCI nomenklaturou plemen psů u kterých je požadována zkouška z výkonu.
2. Určením druhů zkoušek, které se jako jediné v rámci FCI uznávají pro vstup pracovních plemen psů do třídy pracovní na výstavách.
3. Vydáním směrnic FCI pro mezinárodní šampionát.
4. Nevyhovujícími a neúplnými směrnicemi ČMKU, dle nichž se až do současné doby provádělo zařazování psů do tříd pracovních na výstavách.

A.
Psi neloveckých pracovních plemen u kterých dle nomenklatury FCI je požadována zkouška z výkonu

1. Seznam určených pracovních plemen psů nelovecké kynologie:
(skupina/sekce/číslo standardu/název plemene)
1/1/2(15) Belgický ovčák
- groenendael
- laekenois
- malinos
- tervueren
1/1/3(332) Československý vlčák
1/1/5(166) Německý ovčák
1/1/7(44) Beauceron
1/1/7(113) Briard
1/1/7(176) Pikardský ovčák
1/1/1(293) Australská kelpie
1/1/7(141) Pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji
1/1/7(138) Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji
1/1/8(297) Border Collie
1/2/3(191) Flanderský bouvier
2/1.1/1(143) Dobrman
2/1.2/1(181) Velký knírač
2/2.1/5(144) Německý boxer
2/2.1/5(147) Rotweiler
2/2.2/3(190) Hovawart
3/1/2(7) Airedale terier

2. Účast plemen psů uvedených v bodě 1. na všech druzích výstav v ČR ve třídě pracovní a tím i umožnění ocenění CACIB či CAC, je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky - tzv. VELKÉHO CERTIFIKÁTU.

3. Velký certifikát se vystavuje po prokázaném složení jedné z následujících zkoušek v ČR:

a) dle národního zkušebního řádu ČR (ČKS a MSKS)
- ZVV 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
- SchH - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

b) dle zkušebního řádu ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů (KJ Brno) ZPÚ 2 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

c) dle mezinárodního zkušebního řádu FCI pracovní kynologie (ČKS a MSKS)
- IPO 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
- IPO FH - každý ze dvou oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

d) dle mezinárodního zkušebního řádu IRO pro záchranné psy (SZBK ČR)
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A
- každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70% bodů

e) dle řádu zkoušek a soutěží v ovládání ovčáckých psů (KJ Brno)
- ZPOP 1 - dosažením nejméně 61 bodů této jednooddílové zkoušky

4. Svazy uvedené v závorce za názvy zkušebních řádů v bodě 3 a), b), c), d), e) jsou jejich garanty a současně i vystavovateli velkých certifikátů (na požádání) po předložení dokladu o úspěšně složené zkoušce a fotokopie průkazu původu.

5. Velké certifikáty vystavené jinými zemskými organizacemi FCI mimo území ČR se rovněž uznávají, pouze však pro majitele psů ze zahraničí. Ze zkoušek provedených členy ČMKU mimo území ČR se pro vystavení velkého certifikátu v ČR uznávají pouze zkoušky uvedené v bodech 3c) a 3d).

6. K získání titulu "Mezinárodní šampion krásy" musí psi plemen uvedených v bodě 1. prokázat :

a) v době nejméně 1 roku a jednoho dne získání 2 čekatelství na mezinárodního šampiona krásy (CACIB) ve dvou rozdílných zemích, posuzované dvěma rozdílnými rozhodčími, bez ohledu na počet účastníků.

b) stanovenou dobou mezi získáním prvního a druhého CACIBu se rozumí ku příkladu 1. leden 1996 až 1. leden 1997. Datum zkoušky není rozhodující.

c) na výcvikové akci, pří níž je zadáváno čekatelství národního šampionátu práce (CACT) získání zkoušky :

B.
Psi neloveckých nepracovních plemen u kterých dle nomenklatury FCI není požadována zkouška z výkonu

1. Účast nepracovních plemen psů na oblastních, krajských, klubových, speciálních a národních výstavách v ČR ve třídě pracovní je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky- tzv. MALÉHO CERTIFIKÁTU.

2. Vystavování tzv. velkého certifikátu platného pro účast ve třídě pracovní na všech typech výstav včetně národních a mezinárodních nebude pro tato plemena psů prováděno.

3. O umožnění zřízení třídy pracovní na nižších typech výstav (oblastních, krajských, klubových, speciálních a národních) a tím i vystavování malého certifikátu pro psy nepracovních plemen rozhoduje P ČMKU na základě žádosti příslušného chovatelského klubu.

4. V žádosti mohou být doporučeny druhy a stupně zkoušek platné v ČR a schválené ČMKU- Předsednictvo ČMKU si vyhrazuje právo doporučené druhy a stupně zkoušek pozměnit.

5. V případech více kubů pro jedno plemeno musí být podáno stejné stanovisko jak k umožnění zřízení třídy pracovní, tak i k doporučeným druhům a stupňům zkoušek k vystavování malého certifikátu od všech klubů sdružujících dané plemeno.

6. Seznam neloveckých nepracovních plemen psů, u kterých je možné až do současné doby na nižších typech výstav (oblastních, krajských, klubových, speciálních a národních) v ČR otevírat třídu pracovní a současně stanovení druhů a stupňů zkoušek jejichž úspěšné splnění nutno prokázat pro vystavování malého certifikátu je přílohou těchto pokynů. Svazy uvedené v závorce u zkratky příslušné zkoušky jsou garanty příslušného zkušebního řádu a současně i vystavovatelé malých certifikátů (na požádání) po předložení dokladu o úspěšně složené zkoušce a fotokopii průkazu původu.


C.
Ustanovení společná a závěrečná

1. Tyto Závazné pokyny ČMKU vycházejí z předpisů a směrnic FCI v podmínkách ČR (nomenklatura plemen, řády pro šampionáty a jiných).
2. Až dosud vydané velké i malé certifikáty zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tyto Závazné pokyny byly schváleny P ČMKU dne 4.11.2004 a vstupují v platnost dnem 1.1.2005. Mohou být na základě rozhodnutí P ČMKU doplňovány.
4. Podmínky vydané FCI pro vstup chrtů do třídy pracovní při mezinárodních výstavách zůstávají beze změny.

Projednáno P ČMKU dne 04. 11. 2004.
Schváleno s platností od 01. 01. 2005.
Úpravy kapitoly B čl. 1., 3. a 6 schváleny P ČMKU dne 05. 05. 2005 na základě přijatých Usnesení VIII. VH ČMKU s okamžitou platností.
Úpravy Přílohy k Závazným pokynům ČMKU schváleny dne 01. 12. 2005 Usnesením 12/30/05 s platností od 01. 01. 2006.Příloha k Závazným pokynům ČMKU

Seznam neloveckých nepracovních plemen psů, u kterých je možno otevírat třídu pracovní na nižších typech výstav (oblastních, krajských, klubových, speciálních a národních) v ČR a současně stanovení druhů a stupňů zkoušek, jejichž úspěšné splnění nutno prokázat pro vystavení malého certifikátu.

P ČMKU na svém zasedání v Praze dne 01. 12. přijalo následující usnesení s odůvodněním. Ve smyslu tohoto usnesení byla provedena úprava této přílohy.
Usnesení 12/30/05
P ČMKU ve věci třídy pracovní pro tzv. nepracovní plemena psů (dle nomenklatury FCI u kterých není požadována zkouška z výkonu) rozhodlo takto:
Od 01. 01. 2006 P ČMKU zastavuje vydávání tzv. "malého certifikátu" - certifikátu opravňujícího zařazení výše uvedených plemen psů do třídy pracovní na výstavách všech typů mimo výstav mezinárodních na tyto typy zkoušek:
ZPU 1, ZOP, ZVOP - dle řádů KJ CR Brno,
SchH - BH (dle německého zkušebního řádu),
VZ1, 2, 3 dle Zkušebního řádu SZBK ČR,
ZZO dle Národního zkušebního řádu ČR
IPO-V po schválení FCI
Dosud vystavené certifikáty zůstávají v platnosti.
Od 01. 01. 2006 se upravují ".Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR".
Odůvodnění: Zrušené zkoušky slouží k prověření vloh psů, vytrvalosti, základní ovladatelnosti či ověření přesnosti a ochoty k práci. Nemohou být tedy hodnocením vlastní pracovní výkonnosti psa, kterou je účast psa v pracovní třídě nepracovních plemen psů podmíněna.

skupina/sekce/číslo standardu 

název plemene

 

2/1.2/1(182)

střední knírač

- ZM, ZVV 1, IPO 1, (ČKS, MSKS )
- ZPU 2 (KJ Brno )
- Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)

2/1.2/1(183)

malý knírač

- ZMMP, ZMP 1 (ČKS, MSKS)
- ZPU 2 (KJ Brno)
- Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)

předb/1/1(342)
1/2/1(287)

australský ovčák
australský honácký pes

- ZPOP 1(KJ Brno)

1/1/11(223)

holandský ovčák

- ZM, ZVV 1, ZPS 1, IPO 1 (ČKS, MSKS)
- ZPOP 1 (KJ Brno)
- Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů (SZBK ČR) mimo zkoušky vytrvalostní

2/2.2/2(50)

novofoundlandský pes

- ZM, ZVV 1, IPO 1, IPO FH, SchH 1 (ČKS, MSKS)

2/1.4/1(327)

černý terier

- ZM, ZVV 1, IPO 1, IPO FH, SchH 1(ČKS, MSKS)

Neuznané FCI

chodský pes

- ZM, ZVV 1, IPO 1, IPO FH, SchH 1(ČKS, MSKS)

1/1/8(271)

bearded kolie

- ZM, ZVV 1, ZPS 1, ZPO 1(ČKS, MSKS)
- ZZP 1, ZLP 1 (SZBK ČR)

2/2.2/3(145)

leonberger

- ZM, ZVV 1 (ČKS MSKS)

1/1/8(88)

sheltie

- ZMMP, ZMP 1 (ČKS MSKS)
- ZPOP 1 (KJ Brno)
- ZZP 1 (SZBK ČR)

2/3/1(45)(46)(47)(58)

všechna plemena švýcarských salašnických psů

- ZPOP 1(KJ Brno)
- Všechny zkoušky dle MZŘ IPOR (SZBK ČR)
- FH 1, IPO 1,
- všechny zkoušky dle NZŘ ČR (ČKS, MSKS) mimo ZZO

1/dosud nezařazen(347)

bílý švýcarský ovčák

- ZM, IPO 1

2/2.1/3(309)
2/2.1/(343)
Neuznané FCI
2/2.1/1(292)
2/2.1/2(225)
2/2.1/8(157)
2/2.1/(346)

shar-pei
cane corso
americký buldok
argentinská doga
brazilská fila
bullmastif
kanárská doga

- ZPOP 1 (KJ Brno)
- Všechny zkoušky dle MZŘ IPOR (SZBK ČR)
- FH 1, IPO 1,
- všechny zkoušky dle NZŘ ČR (ČKS, MSKS) mimo ZZO

3/3/1(76)
3/3/2(286)

stafordšírský bulterier
americký stafordšírský terier

- ZPOP 1 (KJ Brno)
- Všechny zkoušky záchranářské dle NZŘ i MZŘ IPOR (SZBK ČR)
- FH 1, IPO 1, ZMMP, ZMP 1- ZM, ZVV1: dle výšky (ČKS, MSKS)

1/1/8(156)
1/1/8(296

kolie dlouhosrstá
kolie krátkosrstá

- ZM, ZVV1, (ČKS MSKS)
- ZPOP 1 (KJ Brno)
- ZZZ, ZZP 1, ZVP 1, ZLP 1, VZ 1, všechny záchranářské zkoušky dle MZŘ IPOR (SZBK ČR)