Zápis ze členské schůze České komory ATK

 

konané dne 26. 3. 2011

 

 

 

  1. Přivítání a úvodní slovo předsedy ČK ATK o činnosti komory v roce 2010, volba mandátové a návrhové komise
  2. Zpráva poradkyně chovu chovatel. záležitostech roku 2010
  3. Zpráva ekonomky o hospodaření ČK ATK v roce 2010
  4. Zpráva revizní komise
  5. Zpráva výcvikářky o výcvik. záležitostech roku 2010

 

  1. Přestávka – v jejím průběhu hlasování o vítězi fotosoutěže

 

  1. Vyhodnocení fotosoutěže
  2. Vyhodnocení soutěže o nejlepšího výstavního psa/výstavní fenu AT, o nejlepšího psa/fenu AT  ve výkonu
  3. Diskuse
  4. Usnesení a závěr schůze

 

K bodu č. 1:                 Zpráva předsedy ČK ATK ing. Šilhavého v příloze. Mandátová komise ve složení: Dana Císařová a návrhová komise ve složení: Zuzana Jandová a Simona Hošková – 100% odsouhlaseno všemi přítomnými členy (24 členů)

 

K bodu č. 2:                 Zpráva poradkyně chovu ATK pí. Jandové v příloze

 

K bodu č. 3 a 4:           Ekonomka ATK pí. Císařová seznámila členy s výší výdajů a příjmů za r. 2010. Předsedkyně revizní komise pí. ing. Čadková přečetla zprávu revizní komise, ve které se konstatuje, že veškeré účetnictví je vedeno pí. Císařovou řádně a vzorně, zápisy v pokladní knize souhlasí s výpisy z účtu. Přítomní členové vzali obě zprávy na vědomí a jednohlasně je schválili. Obě v. u. dámy Vám na požádání zašlou své zprávu.

 

K bodu č. 5:                 Zpráva výcvikářky ČK ATK pí. Brettschneiderové v příloze

 

K bodu č. 7:                 I letos proběhla fotosoutěž, vzhledem k nízké účasti soutěžících a také vzhledem k novým technologiím se výbor ČK ATK rozhodl, že od příštího roku již tuto soutěž pořádat nebude.

 

K bodu č. 8:                 Výsledky celoklubových soutěží ATK za rok 2010 v příloze

 

Majitelé oceněných psů a fen obdrželi nebo zprostředkovaně obdrží diplomy a poháry. Výbor ČK ATK upozorňuje členy ATK, že výsledky výstav či zkoušek musí být doloženy (kopie PP, výkon. knížky, apod.).

 

K bodu č. 9:                 Největší část diskuse byla věnována tématu pořádání Mistrovství ATK

od r. 2012, které by mělo být jakousi vyšší úrovní současného Memoriálu Dory Geblerové. Otevřeny by měly být nejen všestranné, ale také stopařské a záchranářské kategorie.

                                   Ekonomka ATK pí. Císařová informovala přítomné členy o jednání s Českou spořitelnou ve věci vrácení chybně zaúčtované částky Kč 800,--.

                                   Čestná předsedkyně ATK MUDr. E. Philippová informovala přítomné členy o svém sponzorské daru ATK ve výši Kč 10.000,--.

 

K bodu č. 10:               Usnesení v příloze.

Schůze byla ukončena ve 13 hodin. K letošnímu příjemnému posezení jistě

též přispělo tradičně chutné pohoštění a příjemná atmosféra a interiér Českého Yacht Klubu.

 

                                                                      

 

 

Zapsala: Simona Hošková

 

 

Zpráva o činnosti ČK ATK předsedy ing. Šilhavého

 

Zpráva o činnosti poradkyně chovu Z. Jandové

 

Zpráva o činnosti výcvikářky A. Brettschneiderové

 

Výsledky celoklubových soutěží za rok 2010

 

Usnesení z členské schůze