Zápis ze členské schůze České komory ATK

 

konané dne 10. 3. 2007

 

 

 

  1. Přivítání a úvodní slovo předsedkyně ČK ATK o činnosti komory v roce 2006
  2. Zpráva poradkyně chovu chovatel. záležitostech roku 2006
  3. Zpráva ekonomky o hospodaření ČK ATK v roce 2006
  4. Zpráva revizní komise
  5. Zpráva výcvikářky o výcvik. záležitostech roku 2006
  1. Přestávka – v jejím průběhu hlasování o vítězi fotosoutěže
  1. Vyhodnocení fotosoutěže
  2. Vyhodnocení soutěže o nejlepšího výstavního psa/výstavní fenu AT, o nejlepšího AT ve výkonu
  1. Diskuse
  2. Závěr schůze

 

K bodu č. 1: Zpráva bude otištěna v plném rozsahu ve Zpravodaji, dále je též k nahlédnutí

u pí. Švábové. Přítomní členové odsouhlasili zprávu 28 hlasy z 29 možných, jedna členka se hlasování zdržela.

 

K bodu č. 2: Také celá zpráva pí. Jandové, tzn. o vrzích, počtech štěňat a o RTG DKK v loňském roce, bude otištěna ve Zpravodaji a je též k nahlédnutí u pí. Švábové.

 

K bodu č. 3 a 4: Pí. Císařová seznámila členy s výší výdajů a příjmů za r. 2006. Pí. ing. Čadková – předsedkyně revizní komise – přečetla zprávu revizní komise, ve které se konstatuje, že veškeré účetnictví je vedeno pí. Císařovou řádně a vzorně, zápisy v pokladní knize souhlasí s výpisy z účtu. (Bližší informace na požádání podají v. u. dámy.) Přítomní členové vzali obě zprávy na vědomí a jednohlasně je schválili.

 

K bodu č. 5: Pí. Brettschneiderová vzpomenula všechny akce ATK z pohledu výcvikářky,

např. výcvikový tábor v Žirovnici a 1. ročník Memoriálu D. Geblerové. Dále pohovořila o nutnosti důsledné výchovy u AT.

 

K bodu č. 7:  Tradičně nejúspěšnějším tématem byla štěňata,  a tak vyhrálo štěně v krabici, štěně s lahví sektu, devastační akce štěněte s foxteriérem, atd.

Majiteli těchto fotografií byla pí. Vovsová, Remsová a Říhová.

 

K bodu č. 8:

Klubové soutěže mají tyto vítěze:

 

Nejlepší výstavní pes: 

1. Boss Bruno Adia-Avi

2. Barney Bohemian Brittan

3. Aaron de Mioche

Nejlepší výstavní fena:

1. Eila Fargo Korak

2. Linda Ostrnov

3. Baikis Esperanza Girappa Aluzja

Nejlepší AT ve výkonu:

1. Archibald Adia-Avi

2. Ikar Scartaris

3. Dorothea Brettan

 

Majitelé oceněných psů obdrželi nebo zprostředkovaně obdrží diplomy a poháry.

 

 

K bodu č. 9: Největší část diskuse byla věnována tématům:

-  štěňata bez PP v domě pí. Klosové,

- možnosti „demokratičtějšího“ přístupu k chovu AT všeobecně dle návrhu pí. Švábové

- vyhotovení a hodnocení RTG snímků DKK MVDr. Ekrem

 

Členové se neztotožnili s chováním a chovatelskou etikou pí. Klosové – zejména s její podporou prodeje štěňat bez PP a vzali na vědomí rozhodnutí výboru regionální komory udělit pí. Klosové veřejnou důtku na základě článku 9 klubových stanov. V souvislosti s tímto případem členové pověřili výbor prošetřením způsobů podávání inzerce v časopisu Pes přítel člověka, zejména v oblasti identifikace zadavatele inzerátu.

Zmírnění či dokonce odstranění podmínek chovnosti AT členové zcela nepřipouštějí, současné podmínky chovnosti (především zdravotní požadavky) vyhovují a přinášejí výsledky v podobě narůstajícího počtu zdravých jedinců, množství vyřazených pro DKK výrazně ubývá, AT patří mezi nejzdravější plemena.

 

Přítomní členové poděkovali pí. Švábové za dosavadní práci v komorovém výboru a za tvorbu Zpravodaje, funkci pí. Švábové přebírá pí. Mgr. Zusková.

 

K bodu č. 10: Schůze byla ukončena po 13. hodině.

K letošnímu příjemnému posezení jistě též přispělo tradičně chutné pohoštění a příjemná atmosféra a interiér Českého Yacht Klubu.

 

                                                                      

 

 

Zapsala: Simona Hošková