STANOVY

zájmového spolku

  Airedale terrier klub, z. s.

úplné znění ke dni 29. 5. 2016

 

Článek 1

Název, právní forma a sídlo

 

1.1  Název spolku: Airedale terrier klub, z. s., ve zkratce ATK (dále jen ATK nebo spolek).

1.2 ATK je zájmový spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

1.3 ATK je přímým členem ČMKU a jejím prostřednictvím i členem FCI.

1.4 Jeho sídlo je v Tuchoměřicích, ul. Dubová 440, PSČ 252 67.

 

Článek 2

Poslání, cíl činnosti

 

2.1 ATK je samosprávná, nezisková, dobrovolná organizace založená pro rozvoj, podporu a propagaci plemene Airedale terrier.

2.2 Cílem činnosti je chov zdravých psů s průkazem původu plemene Airedale terrier v souladu se standardem FCI č. 7. ATK podporuje kynologický sport a výstavnictví.

2.3 ATK prosazuje principy ochrany zvířat.

2.4 ATK umožňuje, v zájmu rozšíření chovu Airedale terrierů s průkazem původu (PP), jejich chov i nečlenům ATK za předpokladu splnění podmínek chovnosti stanovených ATK.

 

Článek 3

Členství v ATK

 

3.1  Členství ve spolku je dobrovolné. Členem ATK se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, osoby mladší 18 let se mohou stát členy ATK pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce.

3.2.  Kategorie členství:

a)    řádné

b)    čestné

3.3  Fyzická osoba se stává řádným členem ATK ke dni rozhodnutí výboru regionální komory ATK na základě písemné přihlášky. Výbor regionální komory ATK může odmítnout přijetí žadatele o členství. Písemné rozhodnutí o nepřijetí za člena ATK musí být žadateli zasláno doporučeným dopisem.

3.4  Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze regionální komory ATK na návrh výboru regionální komory ATK. Čestný člen je osvobozen od plateb členských příspěvků.

3.5  Předpokladem členství je souhlas se Stanovami ATK.

3.6  Člen ATK může být registrován pouze v jedné regionální komoře ATK a toto členství není závislé na místě bydliště.

3.7  Členství v ATK zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru regionální komory ATK,

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků do konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost členské příspěvky ATK zaplatit,

c) vyloučením – pro zvlášť hrubé nebo opětovné, závažné porušení stanov ATK (především chov a prodej psů bez průkazu původu a prodej psů prostřednictvím překupníků). Členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena,

d) úmrtím,

e) zánikem zájmového spolku.

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 

4.1  Člen ATK má právo zejména:

a)    účastnit se činnosti včetně akcí zájmového spolku,

b)    být pravidelně informován o dění v ATK,

c)    získávat informace prostřednictvím spolkových periodik,

d)    užívat výhod člena zájmového spolku,

e)    podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku s právem obdržet odpověď na své podání,

f)     volit a být volen do řídicích a kontrolních orgánů ATK: právo volit mají členové ATK starší 15 let, právo být volen starší 18 let,

g)    být informován o hospodaření ATK a regionální komory ATK, které je členem.

4.2  Člen ATK má zejména tyto povinnosti:

a)    dodržovat tyto stanovy a ostatní normy, vydané orgány ATK, ČMKU a FCI,

b)    podporovat cíle a poslání ATK,

c)    plnit usnesení příslušných orgánů ATK,

d)    řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy

e)    plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí v ATK, do kterých byl zvolen, při ukončení své činnosti je povinen veškerou dokumentaci předat svému nástupci, zpracovat závěrečnou zprávu nejdéle do jednoho měsíce od ukončení své činnosti,

f)     hlásit výboru regionální komory všechny změny související s členstvím v klubu (zejména změnu adresy), a to nejpozději do 30 dnů od nastalé změny,

g)    chovat se tolerantně vůči ostatním členům ATK,

h)    dodržovat zásady řádného zacházení se psy ve smyslu zákona o ochraně zvířat,

i)      neprodukovat štěňata bez PP,

j)      neprodávat štěňata obchodním organizacím, které se zabývají obchodem se psy, ani překupníkům,

k)    chránit a zachovávat dobré jméno ATK.

4.3  Členové vykonávají svá práva a povinnosti osobně.

 

Článek 5

Orgány spolku

 

5.1  Pro zabezpečení činnosti ATK jsou zřízeny následující orgány:

a)    shromáždění delegátů regionálních komor ATK

b)    předsednictvo ATK

c)    předseda předsednictva ATK

d)    revizní komise ATK

Orgány ATK mohou k zajištění své činnosti vytvářet komise. Tyto komise nemají rozhodovací pravomoc.

5.2  Shromáždění delegátů regionálních komor ATK je nejvyšším orgánem ATK, musí být svoláno předsednictvem ATK  nejméně jedenkrát ročně, a to písemně s uvedením návrhu programu nejméně jeden měsíc před konáním shromáždění. Organizačně ho zajišťuje pověřená regionální komora ATK.

5.2.1  Na shromáždění delegátů regionálních komor ATK vysílají regionální komory ATK své delegáty v počtu dle stanoveného klíče. Tento klíč určuje předsednictvo ATK dle skutečného stavu členské základny k 31.12. předchozího kalendářního roku.

5.2.2 Shromáždění delegátů regionálních komor ATK jedná a rozhoduje o zásadních a koncepčních otázkách ATK, a to zejména :

a)    stanovuje hlavní zaměření činnosti ATK,

b)    rozhoduje o přijetí a změnách stanov ATK,

c)    volí a odvolává členy předsednictva ATK,

d)    projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření ATK, revizní zprávu a zprávu poradce chovu ATK, které jsou předkládané předsednictvem ATK,

e)    stanovuje výši odvodů členských příspěvků regionálních komor ATK,

f)     projednává a schvaluje další návrhy.

5.3 Předsednictvo ATK

5.3.1 Předsednictvo ATK je statutárním orgánem a zároveň nejvyšším výkonným orgánem ATK, který řídí činnost klubu. Předsednictvo ATK je složeno ze zástupců regionálních komor ATK. Počet zástupců regionálních komor ATK v předsednictvu ATK se odvozuje od počtu řádných členů jednotlivých regionálních komor ATK klíčem, který je stanoven předsednictvem ATK. Klíč je stanoven tak, aby počet členů předsednictva ATK byl minimálně 5 členů. Předsednictvo ATK má v průběhu volebního období v případě nutnosti právo na kooptaci dalšího člena předsednictva ATK dle potřebné odbornosti.

Volební období je čtyřleté.

Za svoji činnost, jakož i za činnost orgánů jím ustanovených odpovídá předsednictvo ATK shromáždění delegátů regionálních komor ATK.

5.3.2 Předsednictvo ATK svolává předseda předsednictva ATK minimálně 2x ročně.

5.3.3 Pozvání na schůzi předsednictva ATK musí být písemné a musí být odesláno spolu s programem nejméně 14 dnů před termínem konání schůze.

5.3.4 Do výlučné kompetence předsednictva ATK patří:

a)    stanovit, kteří členové jednají jménem klubu,

b)    rozhodovat o vzniku nových regionálních komor ATK,

c)    rozhodovat o výši plateb za úkony a služby ATK,

d)    připravovat zprávu o hospodaření ATK za předešlé období a tuto předkládat shromáždění delegátů regionálních komor ATK ke schválení,

e)    rozhodovat o konání chovatelských a sportovních akcí, klubových a speciálních výstav a pověřuje jejich konáním  některou z regionálních komor ATK,

f)     navrhovat kárná opatření výborům regionálních komor ATK,

g)    schvalovat klubové normativy s výjimkou stanov,

h)    schvalovat nové adepty na rozhodčí exteriéru.

Předsednictvo ATK nezasahuje do hospodaření regionálních komor ATK. Hospodářská činnost regionálních komor ATK nesmí být v rozporu s posláním ATK nebo s těmito stanovami.

5.4 Předseda předsednictva ATK

5.4.1 Předseda předsednictva ATK je volen z členů nově zvoleného předsednictva ATK na jeho ustavující schůzi.

5.4.2 Předseda předsednictva ATK jedná navenek za spolek.

5.4.3 Předseda předsednictva ATK podepisuje za spolek tak, že k názvu spolku připojí své jméno a podpis.

5.4.4 K jednání jménem spolku v dílčích věcech může předseda předsednictva ATK zmocnit další osoby. Plná moc musí být v takovém případě udělena v písemné formě.

5.4.5 Funkční období předsedy předsednictva ATK je čtyřleté.

5.4.6 K výlučným kompetencím předsedy předsednictva ATK patří zejména:

a)    svolávat shromáždění delegátů regionálních komor ATK,

b)    svolávat a vést schůzi předsednictva ATK.

5.5 Revizní komise ATK

Revizní komise ATK se skládá z revizorů regionálních komor ATK. Revizní komise je tříčlenná.

5.5.1 Členství v revizní komisi ATK je neslučitelné s členstvím v předsednictvu ATK a ve výboru regionální komory ATK. Revizní komise ATK odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů regionálních komor ATK. Revizní komise ATK volí ze svého středu předsedu.

5.5.2 Revizní komise ATK:

a)    zasedá nejméně 1x ročně,

b)    kontroluje veškerou činnost předsednictva ATK, zejména dodržování normativů ATK, plnění přijatých usnesení a hospodaření,

c)    výsledky kontrol nebo revizí s návrhy na opatření předává předsednictvu ATK a shromáždění delegátů. Orgány ATK jsou povinny v případě zjištění závažných nedostatků učinit vhodná opatření ve lhůtě revizní komisí ATK stanovené,

d)    požádá-li o to předsednictvo ATK, je revizní komise ATK povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu,

e)    revizní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku, všechny orgány ATK jsou povinny spolupracovat s revizní komisí ATK.

5.6 Rozhodování orgánů ATK

5.6.1 Shromáždění delegátů regionálních komor ATK je schopno se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je shromáždění delegátů regionálních komor ATK schopno se usnášet pouze o věcech, uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program jednání byly všem delegátům řádně a včas oznámeny.

5.6.2 Předsednictvo ATK a revizní komise ATK jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů.

5.6.3 Usnesení shromáždění delegátů, předsednictva ATK a revizní komise ATK je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda předsednictva ATK, u revizní komise předseda revizní komise ATK.

5.6.4 Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, hlasování o věcech personálních je vždy tajné.

 

Článek 6

Organizační struktura - regionální komory ATK

 

6.1 Klub tvoří podle potřeby a počtu členů regionální komory ATK, které jsou základním článkem organizační struktury spolku.

6.2 ATK tvoří tyto tři regionální komory ATK:

6.3  Stanovy umožňují vznik nových regionálních komor ATK po splnění těchto podmínek:

a)    přijetím usnesení ustavující členské schůze regionální komory ATK,

b)    přijetím těchto stanov,

c)    počet členů nové regionální komory ATK je minimálně 20,

d)    stanovením názvu nové regionální komory,

e)    zvolením výboru a revizní komise (revizora) regionální komory ATK,

f)      schválením předsednictvem ATK.

6.4 Regionální komora ATK zaniká:

a)    na základě rozhodnutí své členské schůze nadpoloviční většinou hlasů řádných členů regionální komory ATK,

b)    pokud klesne počet jejich členů pod 10.

Při zániku regionální komory ATK musí členská schůze této zanikající regionální komory ATK rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé komory klubu, zbylá aktiva zaniklé regionální komory se stávají majetkem ATK.

6.5 Regionální komory ATK nejsou pobočnými spolky a nemají právní subjektivitu. Do právních vztahů vstupují regionální komory ATK jménem spolku v rozsahu své působnosti. V právních vztazích tak uvádějí název spolku, název regionální komory ATK a jméno osoby jednající na základě zmocnění.

6.6 Orgány regionální komory jsou:

a)    členská schůze regionální komory ATK,

b)    výbor regionální komory ATK,

c)    revizní komise (revizor) regionální komory ATK.

6.7 Orgány regionální komory ATK mohou k zajištění své činnosti vytvářet komise. Tyto komise nemají rozhodovací pravomoc.

6.8 Členská schůze regionální komory ATK

Členská schůze regionální komory ATK je nejvyšším orgánem regionální komory ATK.

 

 

6.9 Členská schůze regionální komory ATK:

a)    jedná o zásadních otázkách činnosti spolku v daném regionu, pokud těmito stanovami nebo rozhodnutím nadřazených klubových orgánů nebylo určeno jinak,

b)  připravuje návrhy pro shromáždění delegátů regionálních komor ATK,

c)    volí a odvolává předsedu a členy výboru regionální komory ATK,

d)    volí a odvolává revizní komisi regionální komory ATK,

e)    schvaluje plán, výsledky činnosti a hospodaření své regionální komory ATK,

f)     schvaluje výši členských příspěvků, navrženou výborem regionální komory ATK,

g)    volí delegáty své regionální komory ATK pro shromáždění delegátů regionální komory ATK,

h)    rozhoduje o vyloučení členů regionální komory ATK na základě návrhu výboru regionální komory ATK.

6.10 Usnesení členské schůze regionální komory ATK, přijatá v souladu se stanovami, jsou 

závazná pro všechny orgány této komory a členy této komory ATK.

6.11 Výbor regionální komory ATK

Výbor regionální komory ATK je výkonným orgánem komory ATK v období mezi členskými schůzemi. Jeho funkční období je čtyřleté.

6.12 Členy výboru regionální komory ATK volí členská schůze regionální komory ATK tajným hlasováním.

6.13 Výbor regionální komory ATK se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně.

Výbor na první schůzi po svém zvolení rozdělí funkce mezi jednotlivé členy.

Výbor regionální komory ATK má právo v průběhu volebního období v případě nutnosti   na kooptaci dalšího člena výboru regionální komory dle potřebné odbornosti.

6.14 Jménem regionální komory ATK jedná předseda výboru regionální komory ATK, a to na základě zmocnění uděleným statutárním orgánem ATK. Statutární orgán ATK může zmocnit k jednání za regionální komoru ATK i další členy výboru regionální komory ATK na základě návrhu předsedy regionální komory ATK.

6.15 Výbor regionální komory ATK zejména:

a)    vede členskou evidenci regionální komory ATK, průběžně ji aktualizuje a předává seznam členů regionální komory ATK předsednictvu ATK,

b)    vybírá členské příspěvky od členů regionální komory ATK a provádí odvod ve stanovené výši z členských příspěvků regionální komory ATK na bankovní účet ATK,

c)    jedná ve věcech běžného provozu regionální komory ATK – např. v oblasti hospodaření, odborné a metodické činnosti, vyřizování korespondence,

d)    přijímá nové členy regionální komory ATK a rozhoduje o zrušení členství z důvodu neplacení členských příspěvků,

e)    připravuje a organizuje akce regionální komory ATK .

6.16 Při své činnosti se výbor regionální komory ATK řídí stanovami, usneseními předsednictva  ATK a usneseními členské schůze regionální komory ATK. Za svou činnost je výbor regionální komory ATK odpovědný členské schůzi regionální komory ATK, které pravidelně předkládá zprávy o své činnosti.

6.17 Výbor regionální komory ATK je disciplinárním orgánem regionální komory ATK, proti jehož rozhodnutí je možné se odvolat k předsednictvu ATK.

6.18  Revizní komise regionální komory ATK

Revizní komise regionální komory ATK je volena na období 4 let. Počet jejích členů určuje a jednotlivé revizory volí členská schůze regionální komory ATK.

6.19 Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu ATK, jakož i ve výboru regionální komory ATK.

6.20 Revizní komise regionální komory ATK je kontrolním orgánem regionální komory ATK. Revizní komise regionální komory ATK je oprávněna a povinna kontrolovat veškerou činnost regionální komory ATK, zejména dodržování stanov, plnění přijatých usnesení a hospodaření.

6.21 Požádá-li výbor regionální komory ATK o mimořádnou kontrolu, je revizní komise povinna provést tuto bez zbytečného odkladu.

6.22 Zjistí-li revizní komise regionální komory ATK v činnosti či hospodaření regionální komory ATK nedostatky, je oprávněna a povinna informovat výbor regionální komory ATK a navrhnout způsob jejich odstranění a zjednání nápravy. Výbor regionální komory ATK je povinen učinit vhodná opatření k nápravě, a to ve lhůtě stanovené revizní komisí.

6.23 Revizní komise regionální komory ATK odpovídá za svou činnost členské schůzi regionální komory ATK a je povinna ji informovat o své činnosti a o hospodaření regionální komory ATK.

6.24 Rozhodování orgánů regionální komory ATK

Orgány regionální komory ATK s rozhodovací pravomocí jsou schopny se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů regionální komory ATK za předpokladu, že místo, čas a program jednání orgánu byly všem členům regionální komory ATK včas a písemně oznámeny.

Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

6.25 Výbor regionální komory ATK je schopen se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6.26 Usnesení členské schůze regionální komory ATK je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda výboru regionální komory ATK.

6.27 Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, hlasování o věcech personálních je vždy tajné.

 

Článek 7

Příjmy a hospodaření ATK

 

7.1 Náklady spojené s činností ATK jsou hrazeny zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, popř. z jiných zdrojů, které nejsou v rozporu se zásadami FCI. Veškeré získané prostředky musí sloužit k financování činností naplňujících cíle a poslání spolku.

7.2 Majetek pořízený za účelem řádného naplňování poslání a cílů je ve vlastnictví spolku.

7.3  Spolek jako celek a regionální komory ATK hospodaří podle vlastních rozpočtů.

7.4 Výši finančních odvodů regionálních komor ATK na klubový účet, čerpání finančních prostředků a celkový  rozpočet navrhuje předsednictvo ATK a schvaluje shromáždění delegátů regionálních komor ATK.

7.5 Členové ATK neodpovídají za závazky ATK.

7.6 Předsednictvo ATK jako statutární orgán ATK může zavazovat spolek jen do výše svého jmění.

7.7 Výsledky hospodaření regionálních komor ATK jsou předkládány ke schválení členským schůzím příslušných regionálních komor ATK 1x ročně.

7.8 Výsledky hospodaření ATK jsou předkládány ke schválení shromáždění delegátů regionálních komor ATK.

7.9  Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.

 

 

Článek 8

Kárná opatření

 

8.1 Porušení ustanovení stanov nebo jiných norem a řádů, přijatých usnesení orgánů ATK nebo regionálních komor ATK a povinností z těchto vyplývajících, může mít za následek uložení kárného opatření.

8.2 Uložit kárné opatření spadá do působnosti a pravomoci výboru regionální komory ATK, jejíž člen porušil povinnosti vyplývající z členství v ATK.

8.3 Kárnými opatřeními jsou:

a)    veřejná důtka,

b)    pozastavení chovatelské činnosti,

c)    zákaz chovu,

d)    vyloučení člena z ATK.

8.4 Veřejná důtka může být uložena za méně závažné porušení stanov a Zápisního řádu ATK. Veřejná důtka se oznamuje v nejbližším Zpravodaji ATK.

8.5 Pozastavení chovatelské činnosti a zákaz chovu – tato kárná opatření řeší Zápisní řád ATK.

8.6 Vyloučit člena z ATK lze pouze v případech zvlášť hrubého porušení stanov či jiných řádů ATK nebo pro opětovné porušení stanov či jiných řádů ATK. 

8.7 O kárných opatřeních rozhoduje výbor regionální komory ATK. K jednání výbor regionální komory ATK přizve člena, který porušil povinnosti vyplývající z členství v ATK. Tomuto členovi musí být vždy dána možnost se hájit. O svém rozhodnutí o uložení kárného opatření vydá výbor regionální komory ATK písemné rozhodnutí s popisem skutku, druhu kárného opatření, jeho odůvodněním a poučením o opravném prostředku.

8.8 Rozhodnutí podepisuje předseda výboru regionální komory ATK. Rozhodnutí musí být písemně vyhotoveno nejpozději do 30 dnů ode dne jednání výboru regionální komory ATK, na němž bylo kárné opatření uloženo. Písemné vyhotovení kárného opatření se doručuje členovi regionální komory ATK doporučenou poštou.

8.9 Proti rozhodnutí o uložení kárného opatření se může člen regionální komory ATK odvolat, a to k rukám předsedy předsednictva ATK do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Předseda předsednictva ATK rozhoduje na základě doporučení předsednictva ATK s konečnou platností. Rozhodnutí předsedy předsednictva ATK musí být vydáno nejpozději do 6 týdnů od data doručení odvolání předsednictvu ATK a jeho písemné vyhotovení se zasílá členovi regionální komory ATK do vlastních rukou. Dnem doručení nabývá rozhodnutí účinnosti, nebylo-li doručeno, pak nabývá účinnosti 10. dnem po odeslání.

 

Článek 9

Zánik ATK

 

9.1 O zániku ATK rozhoduje výhradně shromáždění delegátů regionálních komor ATK, které svolává předsednictvo ATK.

9.2 Činnost je ukončena, hlasuje-li pro zánik ATK minimálně třípětinová většina všech delegátů.

9.3 V případě zániku ATK je předsednictvem spolku stanoven likvidátor, který provede vypořádání majetku ATK.

9.4 Jiným způsobem může dojít k zániku ATK jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

 

Článek 10

Ustanovení závěrečná a přechodná

 

10.1 Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

10.2 Dojde-li k zániku regionální komory ATK, mají členové zaniklé regionální komory ATK právo zvolit regionální komoru ATK, které se stanou členy.

10.3 Dojde-li k zániku všech regionálních komor ATK, stávají se členové těchto zaniklých regionálních komor ATK přímými členy ATK.

10.4 Dojde-li zániku všech regionálních komor ATK plní funkci shromáždění delegátů regionálních komor ATK členská schůze všech členů ATK.

10.5 Jakákoliv změna stanov ATK nabývá platnosti dnem přijetí shromážděním delegátů ATK a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

 

 

Článek 11

Účinnost stanov

 

11.1 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.